بی گمان شهر بندرعباس این نگین همیشه درخشان جهت حفظ اصالت وهویت وتداوم نشاط وشادابی نیازمند سازندگی وپویائی خاص می باشد. در سال 1384 شهرداری بندرعباس پس از مطالعات کارشناسی بر آن شد تا ساز مانی منسجم متشکل از کار شنا سان ومتخصصان خبره شهرسازی و عمران شهری تحت عنوان ساز مان عمران تا سیس نماید.این ساز مان از بدو تاسیس تا کنون خدمات ارزنده ای را به شهروندان ارائه نموده است که موجب تحول ساختار شهری و دگر گون شدن چهره شهر بندرعباس به شهری زیبا ومدرن با حفظ اصالت واحیاءبافت های سنتی گردیده است.

 

بی گمان شهر بندرعباس این نگین همیشه درخشان جهت حفظ اصالت وهویت وتداوم نشاط وشادابی نیازمند سازندگی وپویائی خاص می باشد. در سال 1384 شهرداری بندرعباس پس از مطالعات کارشناسی بر آن شد تا ساز مانی منسجم متشکل از کار شنا سان ومتخصصان خبره شهرسازی و عمران شهری تحت عنوان ساز مان عمران تا سیس نماید.این ساز مان از بدو تاسیس تا کنون خدمات ارزنده ای را به شهروندان ارائه نموده است که موجب تحول ساختار شهری و دگر گون شدن چهره شهر بندرعباس به شهری زیبا ومدرن با حفظ اصالت واحیاءبافت های سنتی گردیده است.